Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van roifleetmobility.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ROI fleet BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROI fleet BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ROI fleet BV.
ROI fleet BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch kan daaraan enig recht ontleend worden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. ROI fleet BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

/css/images/ontzorging
A total solution for your fleet management and business mobility
/css/images/ervaren
Experienced team with knowledge, expertise and solutions
/css/images/besparen
Economise on and prevent unnecessary mobility costs
/css/images/analyse
Improved analysis, benchmarking, advice and decision-making